pátek 16. listopadu 2012

Několik tipů pro MyBatis 3

Ač je uživatelská příručka MyBatis 3 napsaná přehledně, lze se setkat s některými problémy či možnostmi, které jsou v ní uvedeny pouze okrajově nebo vůbec.
 1. Použil jsem připojení k databázi Sybase v které jsem volal proceduru. Na vstupu procedury byl parametr typu int. Mapování v xml vypadalo následovně:
  <select id="getPostOffice" statementType="CALLABLE" parameterType="biz.prodejna.pasport.PostRequest" resultType="java.lang.Integer"> 
    {call search_post (#{psc})} 
  </select>
  psc bylo typu Integer. Mapoval jsem tedy java.lang.Integer z javy na int z databáze. Výsledkem byla následující chyba:
   Cause: java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111. 
   ; SQL []; JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111.; nested exception is java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0SL: Unsupported SQL type 1111. 
  
  Řešením je explicitní uvedení databázového typu pomocí jdbcType:
   <select id="getPostOffice" statementType="CALLABLE" parameterType="biz.prodejna.pasport.PostRequest" resultType="java.lang.Integer">  
    {call search_post (#{psc,jdbcType=INTEGER})}  
   </select> 
  

  Pozor na přebytečné mezery. Pokud budou mezery např. kolem znaku "=" nebo za čárkou, vznikne chyba
   org.mybatis.spring.MyBatisSystemException: nested exception is org.apache.ibatis.builder.BuilderException: Improper inline parameter map format. Should be: #{propName,attr1=val1,attr2=val2} 
  

 2. Často se volá procedura/select, jejíž výsledek je třeba namapovat na třídu. Názvy členských proměnných třídy se však vždy neshodují s názvy sloupců jež jsou výstupem z databáze. K tomu účelu je v MyBatis anotace @Results. Zde je ukázka použití, kde místo předchozího mapování v xml je použita anotace v rozhranní mapperu:
   @Select("{call psc_detail_post (#{psc})}") 
    @Results(value = { 
     @Result(property = "psc"), 
     @Result(property = "premisesName", column = "nazev_provozovny"), 
     @Result(property = "municipality", column = "obec"), 
     @Result(property = "municipalityPart", column = "cast_obce"), 
     @Result(property = "street", column = "ulice"), 
     @Result(property = "descriptiveNumber", column = "cislo_popisne"), 
     @Result(property = "descriptiveCharacter", column = "cislo_popisne_znak"), 
     @Result(property = "landmarkNumber", column = "cislo_orientacni"), 
     @Result(property = "landmarkCharacter", column = "cislo_orientacni_znak"), 
     @Result(property = "email"), 
     @Result(property = "phone", column = "telefon")}) 
    biz.prodejna.pasport.PostResponse getDetailPost(Integer psc); 
  

  Zde stojí za povšimnutí parametry psc a email. Jelikož se shodují názvy členských proměnných a výstupních sloupců, není třeba uvádět parametr column.

úterý 23. října 2012

Nastavení citlivosti myši v Ubuntu 12.04

Koupil jsem si novou myš s rozlišením1600 dpi. Po připojení k počítači byla ale příliš rychlá. Nastavení citlivosti v Unity nefunguje. Osvědčil se mi však následující postup:
 1. Spustit příkaz
  xinput --list --short
  Výpis bude podobný tomuto:
   ⎡ Virtual core pointer        id=2   [master pointer (3)] 
   ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer      id=4   [slave pointer (2)] 
   ⎜ ↳ ELECOM ELECOM LASER MOUSE       id=8   [slave pointer (2)] 
   ⎣ Virtual core keyboard        id=3   [master keyboard (2)] 
    ↳ Virtual core XTEST keyboard      id=5   [slave keyboard (3)] 
    ↳ Power Button          id=6   [slave keyboard (3)] 
    ↳ Power Button          id=7   [slave keyboard (3)] 
    ↳ USB Keyboard         id=9   [slave keyboard (3)] 
    ↳ USB Keyboard         id=10   [slave keyboard (3)] 
    ↳ USB 2.0 Camera         id=11   [slave keyboard (3)]
  
  Povšimněme si názvu myši, zde "ELECOM ELECOM LASER MOUSE". 
 2. Spustíme příkaz pro zpomalení. Defaultně je hodnota 1. Čím vyšší číslo, tím větší zpomalení myši. Mě vyhovovala hodnota 4.
  xinput --set-prop "ELECOM ELECOM LASER MOUSE" "Device Accel Constant Deceleration" 4
 3. Vypnutí zrychlení myši. V mém případě byla 1 defaultní hodnota
  xinput --set-prop "ELECOM ELECOM LASER MOUSE" "Device Accel Velocity Scaling" 1
 4. Pokud uvedené řešení funguje, můžeme si nastavit spouštění skriptu při přihlášení. Stačí vytvořit soubor např.
   gedit ~/.xinitrc 
  
  s obsahem
   #!/usr/bin/env bash 
   xinput --set-prop "ELECOM ELECOM LASER MOUSE" "Device Accel Constant Deceleration" 4 
   xinput --set-prop "ELECOM ELECOM LASER MOUSE" "Device Accel Velocity Scaling" 1 
  
  Povolit jeho spouštění příkazem
  chmod +x ~/.xinitrc
  a přidat do "Aplikace po spuštění..."

čtvrtek 31. května 2012

RESTful webová služba 1. díl

 1. Nainstaluji si server glassfish. Ten je možné zdarma získat např. zde. Stačit vám bude ale i Tomcat nebo jiný servletový kontejner.
 2. Vytvořím si v Netbeans novou webovou aplikaci:
 3. V tomto okně je třeba dát Add a následně vybrat nainstalovaný servletový kontejner.
 4. Nyní je třeba nakonfigurovat aplikaci. To je možné dvěma způsoby:

  1.  Prostřednictvím souboru web.xml
  2. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
    <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" version="3.0"> 
     <servlet> 
      <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
      <servlet-class> 
       com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 
      </servlet-class> 
      <load-on-startup>1</load-on-startup> 
     </servlet> 
     <servlet-mapping> 
      <servlet-name>JerseyServlet</servlet-name> 
      <url-pattern>/resources/*</url-pattern> 
     </servlet-mapping> 
    </web-app> 
   

  3. Pomocí anotace @ApplicationPath
  4. 1: package biz.prodejna.examples.rest; 
   2:  
   3: import javax.ws.rs.ApplicationPath; 
   4: import javax.ws.rs.core.Application; 
   5:  
   6: @ApplicationPath("resources") 
   7: public class JaxRsConfig extends Application { 
   8: } 
   

 5. A nyní konečně mohu napsat nějakou svoji třídu.
 6. RESTful webovou službu mohu volat jako bezparametrickou nebo s parametry. V druhém případě mám v podstatě 3 možnosti, jak parametry vkládat:
  • Jako součást URL. Příklad: http://localhost:8080/example-rest/resources/names/jmeno/prijmeni
  • Jako parametry metody GET. Příklad: http://localhost:8080/example-rest/resources/names?jmeno=Adam&prijmeni=Oliva
  • V těle HTTP requestu. Zde mohou být parametry naformátovány v libovolném MIME typu.

  V tomto bodě ukáži pouze první případ. Další případy si nechám do některého z dalších dílů.

  1: package biz.prodejna.examples.rest; 
  2:  
  3: import javax.ws.rs.GET; 
  4: import javax.ws.rs.Path; 
  5: import javax.ws.rs.PathParam; 
  6: import javax.ws.rs.Produces; 
  7:  
  8: @Path("names") 
  9: public class Names { 
  10:  
  11:  @GET 
  12:  @Path("{first}/{last}") 
  13:  @Produces("text/plain") 
  14:  public String getFullName( 
  15:    @PathParam("first") String firstName, @PathParam("last") String lastName) { 
  16:   return firstName + " " + lastName; 
  17:  } 
  18: } 
  

  Vysvětlím jednotlivé anotace:
  @Path u třídy udává, pod jakou URL bude služba dostupná.
  @GET definuje, jaká bude použita HTTP metoda.
  @Path u metody definuje, jaké bude pořadí parametrů. Nebo přesněji: jaký tvar bude mít zbytek URL.
  @Produces udává MIME typ v těle HTTP odpovědi.
  @PathParam mapuje parametry metody na části v anotaci @Path

 7. Nyní je už možné aplikaci deployovat na server a zkusit ji zavolat např. z webového prohlížeče: http://localhost:8080/example-rest/resources/names/Adam/Oliva

 8. Proč URL vypadá právě takhle? Vysvětlím:
  example-rest -název aplikace
  resources -definováno ve web.xml nebo anotací @ApplicationPath
  names -definováno anotací třídy @Path
Pokud máte zájem o pokračování tohoto blogu, informujte mě o tom. Co lze očekávat příště:
 • služba vracející odpověď jako xml
 • služba očekávající parametry jako parametry URL
 • tvorba klienta s využitím implementace Jersey.
 • služba očekávající na vstupu XML dokument.

pátek 30. března 2012

GlassFish V3 admin console se načítá příliš dlouho

Pokud máte nainstalovaný GlassFish V3 za proxy a chcete se přihlásit do administrátorské konzole, nejspíš musíte čekat na úvodní obrazovku dosti dlouhou dobu. V logu je pak výpis podobný tomuto:
 admin console: initSessionAttributes() 
 Cannot refresh Catalog : Connection timed out 
Tohoto neduhu se lze zbavit následujícím postupem:

1) Do souboru %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/domain.xml přidejte následující jvm-option:
 <jvm-options>-Dcom.sun.enterprise.tools.admingui.NO_NETWORK=true</jvm-options> 

2) Odstraňte (raději si ho někam zálohujte) update tool jar z umístění %GLASSFISH_HOME/glassfish/modules/console-updatecenter-plugin.jar

3) Pokud máte čistou instalaci, můžete si dovolit odstranit složky %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/osgi-cache a %GLASSFISH_HOME/glassfish/domains/domain1/generated. Postup mi fungoval i bez tohoto bodu.

4) %GLASSFISH_HOME/bin/asadmin [re]start-domain

čtvrtek 8. března 2012

EJB jar včetně závislostí

Potřeboval jsem vytvořit EJB jar v němž měly být obsaženy také všechny závislosti. V mém případě MyBatis a Spring Framework. Pro buildování používám maven. Do výsledného jaru samozřejmě nelze zabalit přímo další jary, je třeba je nejprv rozbalit. To vyřešil mavenovský plugin maven-dependency-plugin přidaný do pom.xml. Zajímavá je v tomto místě především jeho část execution:
 <execution> 
  <id>unpack-dependencies</id> 
  <phase>process-classes</phase> 
  <goals> 
   <goal>unpack-dependencies</goal> 
  </goals> 
  <configuration> 
   <!--Definuji co se ma rozbalit do vysledneho jaru--> 
   <includeGroupIds>org.springframework,org.mybatis</includeGroupIds> 
   <outputDirectory>${project.build.directory}/classes</outputDirectory> 
  </configuration> 
 </execution> 
Aby byly přibalené závislosti také v classpath, vypadala definice pluginu maven-ejb-plugin následovně:
 <plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-ejb-plugin</artifactId> 
  <version>2.3</version> 
  <configuration> 
   <archive> 
    <manifest> 
     <addClasspath>true</addClasspath> 
    </manifest> 
   </archive> 
   <ejbVersion>3.1</ejbVersion> 
  </configuration> 
 </plugin> 
Výsledkem celého snažení ovšem byla nicneříkající chyba:
Caused by: org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 9 in XML document from URL [file:.../META-INF/applicationContext.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'beans'.
Naštěstí jsem narazil na blogspot, který tento problém řeší následovně: "stačí" ze všech použitých springových jarů vybrat soubory META-INF/spring.handlers a META-INF/spring.schemas a sloučit je pouze do dvou. Tyto dva dát do adresáře META-INF a celé to zabalit do jaru. Výsledný jar, pak umístit do lib aplikačního serveru. V případě použití novější verze springu může být třeba tyto soubory doeditovat.

čtvrtek 12. ledna 2012

SSL na více virtuálních serverech v rámci jednoho serveru glassfish

Poblém, který následující řádky řeší je přístup přes https na více domén (druhého řádu) v rámci jednoho glassfishe, kdy domény jsou definovány v rámci virtuálního serveru. Používat více serverových certifikátů na jednom glassfishi v rámci jedné domény možné není. Více o problému zde.

Uvedený problém je řešitelný vydáním certifikátu odpovídající standardu RFC-2818 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2818.txt) následujícím způsobem:
V CN bude název jednoho z požadovaných názvů virtuálního serveru. Ostatní názvy virtuálních serverů budou v položce "Alternativní jména subjektu certifikátu" (SubjectAltName), kde je možné umístit jednu nebo více položek dNSName případně iPAddress nebo uniformResourceIdentifier. Tomuto podobných řešení existuje více (např. využití regulárního výrazu v CN), uvedené má ovšem nejlepší interoperabilitu (http://wiki.cacert.org/VhostTaskForce#Interoperability_Test).
Podle zmíněného standardu je možné v dNSName využívat i hvězdičkovou konvenci. Navíc definuje, že CN je použito jako identita až v případě, že není definováno rozšíření subjectAltName typu dNSName. Používání CN je zastaralé a RFC-2818 namísto toho certifikačním autoritám doporučuje používat dNSName.